Neutral Internet eXchange
Neutrální výměna dat, kvalitní a rychlá infrastruktura, efektivní komunikace, to je český peeringový uzel NIX.CZ
 

Internetový peering

Internetový peering je základní službou poskytovanou propojovacími uzly, na nich je založena většina internetových uzlů poskytujících veřejné propojování. Sítě připojené k platformě NIX.CZ získávají možnost propojení s dalšími připojenými sítěmi z řad ISP, poskytovatelů obsahu, internetových medií, vyhledávačů a mnoha dalších. Díky tomu je propojování mezi sítěmi jednodušší a z hlediska nákladů také efektivnější. Peering snižuje poskytovatelům internetových služeb síťové náklady, zvyšuje stabilitu a dostupnost jejich služeb.

Pro jednodušší a rychlejší realizaci propojování provozuje NIX.CZ v rámci veřejného peeringu tzv. Route Servery. Tato služba umožňuje sítím připojeným k Route Serveru jejich vzájemné propojení, a to bez nutnosti dalších konfigurací s každou jednotlivou protistranou. Služba Internet peering je poskytována ve vyhrazené VLAN ethernetové infrastruktury NIX.CZ. Služba umožňuje výměnu dat za pomoci protokolů IPv4 a IPv6 a je dostupná na rozhraních o kapacitách 1GE, 10GE, 100GE a 400GE nebo násobky těchto rychlostí. Celá infrastruktura NIX.CZ je monitorována vlastním dohledovým pracovištěm (NOC) v režimu 24/7.

 
 

Privátní propoje (VLAN)

Privátní VLAN (PI nebo PNI) umožňuje přímou výměnu provozu mezi dvěma sítěmi přes vyhrazené VLAN v infrastruktuře NIX.CZ. Dle technických požadavků PI VLAN mohou být prováděny buď na stávajícím portu nebo přes vyhrazený (nový) port, při obou variantách se využívá taggování 802.1Q. Privátní propoje NIX.CZ provozuje pomocí VLAN a to odděleně od veřejné peeringové VLAN. Na žádost jsou technici NIX.CZ připraveni nastavit privátní propoj v rámci a také mezi pěti PoPy v Praze k vytvoření tzv. point-to-point propojení. Členové nebo zákazníci jsou propojeni pouze po výslovné vzájemné dohodě a jsou jim účtovány pouze náklady spojené s nastavením VLAN, žádné dodatečné poplatky se na tyto propoje nevztahují.

 
 

FENIX

Projekt FENIX vznikl na půdě českého peeringového uzlu, sdružení NIX.CZ, v roce 2013 jako reakce na intenzivní DoS útoky, kterým v březnu tohoto roku čelila významná česká média, banky nebo operátoři. Smyslem projektu je umožnit v případě DoS útoku dostupnost internetových služeb v rámci subjektů zapojených do této aktivity.

Účast v projektu FENIX je spojená s řadou podmínek, které jsou zakotveny v pravidlech. Společnosti zapojené do tohoto projektu svým vstupem jasně ukazují, že mají zájem na zvýšení síťové bezpečnosti, a tedy i na větším bezpečí svých zákazníků.

Projekt FENIX řídí sami jeho členové. Ti jsou nezávislí na sdružení NIX.CZ a mají naprostou autonomii v tom, jak se rozhodují. Projekt je určen společnostem, které poskytují připojení významným službám a potřebují zabezpečit jejich provoz i v těch nejkritičtějších situacích.

Více informací najdete na stránkách projektu fe.nix.cz.

Sítě připojené do projektu FENIX
2 connect a.s. AS: 35236
ACTIVE 24, s.r.o. AS: 25234
Casablanca INT a.s. AS: 15685
CD-Telematika, a.s. AS: 25512
Ceska republika - Ministerstvo obrany AS: 209719
Ceske Radiokomunikace a.s. AS: 25248
CESNET, z.s.p.o. AS: 2852
CETIN a.s. AS: 28725
ComSource s.r.o. AS: 199803
CZ.NIC z.s.p.o. AS: 25192
CZ.NIC z.s.p.o. AS: 200070
ha-vel internet, s.r.o. AS: 15935
INTERNEXT 2000, s.r.o. AS: 25424
ISP Alliance a.s. AS: 47232
Kaora, s.r.o. AS: 42000
Master Internet, s.r.o. AS: 24971
MERIT GROUP a.s. AS: 39904
Nej.cz s.r.o. AS: 12570
Nej.cz s.r.o. AS: 31246
Nej.cz s.r.o. AS: 16246
NetX Networks a.s. AS: 204860
NIX.CZ, z.s.p.o AS: 6881
O2 Czech Republic a.s. AS: 5610
Quantcom, a.s. AS: 29208
Seznam.cz, a.s. AS: 43037
Telco Pro Services, a.s. AS: 39791
TETA, s.r.o. AS: 50698
T-Mobile Czech Republic, a.s. AS: 6855
VSHosting s.r.o. AS: 43541
Web4U s.r.o. AS: 39790
WebSupport, s.r.o. AS: 51013
WIA, spol. s .r.o. AS: 21430
 
 

TLD Hosting

Služba je poskytována především správcům domén nejvyšší úrovně a kořenových serverů pro zvýšení kvality a dostupnosti DNS infrastruktury v oblasti působení NIX.CZ. Přístup do infrastruktury sdružení a postup instalace služby se řeší dle individuálních požadavků zákazníka.

 
 

 

Ceník

NIX.CZ zjišťuje objem skutečně poskytnutých služeb čtvrtletně, a to vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí. K tomuto dni jsou služby za uplynulé čtvrtletí vyúčtovány. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního čtvrtletí.

Člen/zákazník může poplatky za služby uhradit i dopředu, a to ve výši předpokládaného objemu čerpaných služeb. Zjistí-li sdružení NIX.CZ po skončení kalendářního čtvrtletí, že se objem skutečně čerpaných služeb od předpokladu liší, rozdíl vrubopíše či dobropíše.

Poplatek za přetížení portu se rovná nákladům za další port (nejrychlejší port člena/zákazníka).

Splatnost daňových dokladů činí tři týdny od data vystavení daňového dokladu. Splatnost je uváděna na daňovém dokladu.

V případě prodlení se zaplacením je sdružení NIX.CZ oprávněno účtovat dlužníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a dlužník je povinen tento úrok na výzvu zaplatit. Maximální výše úroku z prodlení, který NIX.CZ může požadovat, je rovna dlužné částce. Všechny náklady spojené s úhradou úroku z prodlení nese v plné výši dlužník (to se týká i poplatků za platbu). Dále dlužník je zveřejněn na intranetu sdružení do okamžiku uhrazení celé částky.

V případě, že člen sdružení nebo zákazník neuhradí dlužnou částku ani do 21 dní po době splatnosti, je sdružení oprávněno přerušit poskytování služeb.

 
Verze pro stažení: Úplný ceník

Ceník NIX.CZ platný od 1. 7. 2021. Dnem platnosti tohoto ceníku zaniká platnost všech dosavadních ceníků sdružení.
MĚSÍČNÍ platby za služby poskytované členům/zákazníkům
Poplatek za první 1× 1GE port (vč. IP adresy) * 1 Kč
Poplatek za druhou a další 1× 1GE port (vč. IP adresy) 2 000 Kč
Poplatek za 1× 10GE port (vč. IP adresy) 10 000 Kč
Poplatek za 1× 25GE port (vč. IP adresy) 10 000 Kč
Poplatek za 1× 40GE port (vč. IP adresy) 30 000 Kč
Poplatek za 1× 100GE port (vč. IP adresy) 30 000 Kč
Poplatek za 1× 400GE port (vč. IP adresy) 85 000 Kč
Poplatek za privátní VLAN (do počtu 1. - 5. VLAN, včetně peeringové) 0 Kč
Poplatek za 1× privátní VLAN při počtu více než 5 1 500 Kč
Poplatek za umístění secondary DNS pro TLD dle rozhodnutí představenstva
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
* Společnost, která chce využívat 1GE port za 1 Kč, musí být připojena k route serverům.
* Společnost, která chce využívat 1GE port za 1 Kč, má zajištěnou podporu pouze v běžné pracovní době.

Za kalendářní měsíc, ve kterém je součet měsíčních poplatků člena za služby dle bodu jedna tohoto ceníku menší než 8 000 Kč, je měsíční poplatek člena za tyto služby, popřípadě za možnost je čerpat, stanoven ve výši 8 000 Kč. Minimální plnění se týká pouze členů, nikoli zákazníků.

JEDNORÁZOVÉ platby za služby poskytované členům/zákazníkům
Vstupní členský příspěvek - vklad do sdružení (není daňový doklad) 50 000 Kč
Instalační poplatek jakýchkoli portů + veškeré jejich změny 0 Kč
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Standardní moduly jsou zahrnuty v ceně. Další moduly (zejména moduly ER, ZR apod.) jsou nabízeny individuálně. V případě zájmu nás kontaktujte.